PrihlásiťVšeobecné obchodné podmienky obchodu www.vypestuj.sk

(platné od 22.05.2018)

(ďalej iba „VOP“)

1. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim (spoločnosťou Presto spol. s r.o. so sídlom Dlhé diely I/17a, 84105 Bratislava IČO 00643246 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel. 02 654 125 45, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 471/B) a Kupujúcim (Spotrebiteľom alebo Podnikateľom, ktorý prejavil záujem o kúpu tovaru od Predávajúceho a o uzatvorenie kúpnej zmluvy a za týmto účelom riadne a úplne vyplnil, odoslal a doručil záväznú objednávku Predávajúcemu), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.vypestuj.sk (ďalej iba „stránka“). (Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej iba „zmluvné strany“)

2. Spotrebiteľom je osoba, ktorá nakupuje tovar pre jej konečnú spotrebu alebo použitie a pri objednávaní tovaru či uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim neupravené vo VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi.

3. Podnikateľom je osoba, ktorá nakupuje tovar na účel obchodnej činnosti alebo za účelom svojho podnikania, zamestnania alebo povolania alebo uvedie v objednávke svoje IČO.  Ak je Kupujúcim Podnikateľ, právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim neupravené vo VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi.  

4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomnou formou nedohodli na iných podmienkach. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek a podľa výhradne vlastného uváženia meniť či dopĺňať. Platnosť a účinnosť aktuálnych VOP nastáva okamihom ich uverejnenia na stránke.

5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, porozumel im, v plnom rozsahu s nimi súhlasí a prijal ich.

6. Tovar uverejnený na stránke je ponukovým listom dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje jeho dostupnosť a cenovú správnosť. Dostupnosť a cena tovaru bude Kupujúcemu potvrdená Predávajúcim e-mailom alebo telefonicky. Ponúkané semená nie sú určené na profesionálne pestovanie, pokiaľ to nie je výslovne uvedené. Semená na mikrozeleninu sú určené výhradne na na pestovanie mikrozeleniny, presnejšie na pestovanie v špeciálnych podmienkach a nie sú určené pre poľné či iné konvenčné pestovanie. Odrody, ktoré nie sú registrované v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov EÚ, sú určené výhradne na pestovanie v nečlenských krajinách EÚ.

7. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva tovaru vybratého Kupujúcim za kúpnu cenu a podmienok uvedených na stránke, je Kupujúcim riadne a úplne vyplnený, odoslaný a doručený záväzný objednávkový formulár nachádzajúci sa na stránke (ďalej iba „objednávka“).

8. Riadne vyplnený objednávací formulár obsahuje v prípade Spotrebiteľa najmä meno a priezvisko, adresu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu Kupujúceho. V prípade Podnikateľa okrem toho ešte najmä IČO, IČ DPH a sídlo Podnikateľa.

9. Odoslaním objednávkového formulára Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracúvaním a použitím a uchovávaním osobných údajov v súlade s platnou legislatívou SR. V prípade ak sú zadávané osobné údaje tretej osoby, Kupujúci prehlasuje, že tak robí výhradne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu tejto osoby a že tento písomný súhlas kedykoľvek na základe požiadania Predávajúcemu predloží. Kupujúci tiež prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Súhlas je kedykoľvek možné odvolať písomnou formou. Účelom získavania a spracúvania osobných údajov je uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, vystavenie daňového dokladu, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru. Získavame a spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručenia, emailová adresa, telefónne číslo. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať, využívať, spracúvať a nakladať v súlade s platnou legislatívou SR a výlučne na účely uvedené v týchto VOP. Likvidácia osobných údajov je vykonávaná výmazom údajov z digitálnych nosičov a skartáciou tlačených dokumentov s osobnými údajmi.

10. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol za účelom riadneho dodania tovaru osobné údaje Kupujúceho prepravcovi, definovanému v objednávke.

11. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby.

12. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

13. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

- potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

- informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

- presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

-  zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-  likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

-  likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

- blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

13. a) Všetky údaje Kupujúceho sa spracúvajú v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba "Zákon")

b) Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby:

podľa zákona má dotknutá osoba nasledujúce práva:

právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona)

právo na opravu (§ 22 Zákona)

právo na vymazanie (§ 23 Zákona)

právo na obmedzenie spracúvanie (§ 24 Zákona)

právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona)

právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona)

právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona)

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov pre PRESTO, spol. s r.o. je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Máte právo kedykoľvek podať z dôvodov vyplývajúcich z vašej osobitnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ktoré sa realizuje na základe Zákona. Platí to aj pre profilovanie založené na ustanoveniach Zákona. Ak podáte námietku, vaše údaje sa prestanú spracúvať, nie však v prípade, keď PRESTO, spol. s r.o. môže preukázať naliehavé, právom garantované dôvody na spracúvanie, ktoré sú nadradené vašim záujmom, právam a slobodám alebo keď spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo hájenie právnych nárokov. 

c) Doba uloženia a vymazanie

Vaše údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to stanovujú zákony alebo predpisy napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napríklad na účely zaistenia dôkazového materiálu. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 Zákona.

14. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti doručenej Predávajúcemu namietať voči

-   spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

-   využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

-    poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

15. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

16. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom je Predávajúci povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať Kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný právny predpis, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke Kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.

17. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

18. Kupujúci používaním stránky súhlasí s využitím súborov Cookies na stránke. Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka (ďalej iba „cookie“). Cookie umožňujú webovým stránkam rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si niektoré informácie počas jeho pripojenia.

Stránky Predávajúceho používajú cookies, pre lepšie zabezpečiť poskytovaných služieb.

Používame:

Nevyhnutné cookie, potrebné pre prevádzku stránky. Sem patria napríklad cookie, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do niektorých sekcií našej stránky.

Výkonové cookie, umožňujúce analyzovať, akým spôsobom pracujete so stránkou. To sa dá použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti stránky. Údaje, ktoré tieto cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

Funkčné cookies si pamätajú voľbu používateľa za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše preferencie, napríklad Vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto cookie zbierajú, Vás osobne neidentifikujú.

19. Pre niektoré funkcie stránky používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google, Joomla alebo prepojenia na túto službu.

20. Cena tovaru uvedená v kúpnej zmluve je platná v dobe uskutočnenia objednávky, zahŕňa DPH a je predmetom overenia a akceptácie Predávajúceho. V prípade zľavneného tovaru je cena platná do vypredania zásob daného tovaru alebo výhradne počas stanovenej obmedzenej doby, ktorú je možné overiť kontaktovaním Predávajúceho.

21. Platbu za tovar je možné vykonať v hotovosti pri osobnom odbere ak výška platby nepresiahne zákonom stanovený limit hotovostnej platby, v hotovosti na dobierku, v mieste dodania tovaru alebo prostredníctvom bankového prevodu na účet Predávajúceho. Spoločne s kúpnou cenou za tovar je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu aj náklady na dodanie tovaru do miesta dodania, ktoré sa skladajú z nákladov na prepravu a balenie plus nákladov na dobierku podľa spôsobu dopravy určenej Kupujúcim v objednávacom formulári. Ceny jednotlivých druhov prepráv a dobierky sú špecifikované v objednávacom formulári.

22. Kupujúci odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že Predávajúci si včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa platných právnych predpisov. 

23. Predávajúci po prijatí objednávky zašle Kupujúcemu potvrdenie prijatia objednávky na jeho e-mailovú adresu. Potvrdenie prijatia objednávky nie je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až doručením písomnej akceptácie objednávky Kupujúcemu Predávajúcim po overení dostupnosti a ceny objednaného tovaru na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú akceptáciu objednávky.   

24. Objednávka márne zaniká oznámením zo strany Predávajúceho alebo uplynutím 10-dňovej lehoty na jej akceptáciu. Kupujúcemu objednávkou nevzniká nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu i mlčky.

25. Predmetom uzatvorenej kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve a kvalite do určeného miesta a záväzok Kupujúceho tovar na určenom mieste prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu, a v prípade dodania na iné miesto ako adresu Predávajúceho aj prepravné a balné podľa objednávky. Okrem toho je Kupujúci povinný prevzatie tovaru potvrdiť svojím podpisom alebo ním poverenej osoby na dodacom liste.

26. Ak Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru Kupujúcemu na určené miesto, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť originál alebo overenú kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho určenom na mieste, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na určené miesto.

27. Akákoľvek zmena objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je návrhom na úpravu kúpnej zmluvy a je možná výhradne po vzájomnej písomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho. Predávajúci nie je povinný takýto návrh prijať.

28. Ak nie je dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať tovar Kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptácie objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

29. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny prepravcovi. Pri platbe na bankový účet Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v akceptácii objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí byť priradená pripísaná platba k jeho objednávke.

30. Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a Predávajúci neprichádza s platobnými údajmi Kupujúceho do styku. Predávajúci obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky. 

31. Keď Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. V takom prípade je Predávajúci tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 

32. Údaje v daňovom doklade (faktúre) je možné meniť len v prípade, kedy Kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

33. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere predložením osobného identifikačného dokladu v prípadoch, keď je kúpna cena za tovar platená predom.

34. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po úplnom uhradení kúpnej ceny vrátane prepravného a balného podľa objednávky a jej pripísania na účet Predávajúceho, hotovostnej plate prepravcovi, či Predávajúcemu. Predávajúci si splní povinnosť odovzdať tovar buď osobným odberom Kupujúceho alebo poverenej osoby alebo pri odosielaní odovzdaním prvému prepravcovi k preprave pre Kupujúceho, v prípade Spotrebiteľa odovzdaním tovaru Kupujúcemu alebo poverenej osobe prepravcom.

35. Kupujúci je povinný tovar prezrieť bezprostredne pri jeho preberaní. Pokiaľ vykazuje známky manipulácie alebo poškodenia balenia, je Kupujúci povinný skontrolovať stav a úplnosť tovaru a v prípade poškodenia alebo chýbajúcich položiek odporúčame takúto zásielku neprevziať a vystaviť záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu.

36. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúcim. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka prepravcu.

37. Spotrebiteľ má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade takéhoto odstúpenia Kupujúci - Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu písomné prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy s uvedením kontaktných údajov, čísla objednávky, dátumu objednávky a čísla účtu pre vysporiadanie záväzkov. Predmetný tovar Kupujúci spolu s dokladom o kúpe zašle späť na adresu Predávajúceho. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoškodený, neotvorený a nepoužitý. V prípade poškodenia či použitia tovaru nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká. Nie je možné odstúpiť od zmluvy zo strany Kupujúceho ak sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo o tovar určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa. V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok sa Predávajúci zaväzuje vrátiť Kupujúcemu zaplatenú cenu za predmetný tovar do 15 dní od dňa prijatia vráteného tovaru na uvedené číslo účtu. Predávajúci nepreberá od Kupujúceho dobierky! Kupujúci sa zaväzuje, že zakúpený tovar Predávajúcemu formou dobierky nezašle.  

38. Pri odstúpení od zmluvy, Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo poverenej osobe na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 4- EUR do 158,- EUR.

39. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, zvýšil cenu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení značného úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 10 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a to bankovým prevodom na účet oznámený Kupujúcim.

40. Reklamačný poriadok vychádza najmä z platných právnych noriem SR. Reklamáciu, ako akt uplatnenia práv Kupujúceho vyplýva zo zodpovednosti Predávajúceho za vady dodávaného tovaru a poskytovaných služieb, je možné vykonať výhradne v prípade, že je tovar v záruke.

41. Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak. Ak je na predávanom tovare, jeho obale, návodu k nemu alebo reklame v súlade s inými právnymi predpismi SR uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty.

42. Ak nie je na tovare uvedená záručná doba, záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy Predávajúci vrátil Kupujúcemu reklamovaný tovar alebo kedy bol Kupujúci vyzvaný Predávajúcim na jeho prevzatie, sa nezapočítava do záručnej doby. 

43. V prípade výmeny tovaru začne záručná doba plynúť znovu od prevzatia tovaru Kupujúcim alebo od vyzvania Kupujúceho na prevzatie tovaru.

44. Záruka sa nevzťahuje na opotrebiteľné časti, na poškodenia vzniknuté neodbornou alebo neprimeranou manipuláciou ani na tovar, ktorý bol napríklad použitý neodborne, v rozpore s účelom použitia, neprimeranou silou, či bol neodborne skladovaný alebo použitý alebo balenie vykazovalo známky otvorenia či poškodenia. Pred použitím a počas používania je Kupujúci povinný sa riadiť informáciami na výrobku či obale.    

45. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je pri prevzatí Kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, je bez závad a že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, alebo výrobcom popisované, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar rovnakého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a účelu, ktorý Predávajúci pre použitie tovaru uvádza.

46. V prípade, že je tovar pri prevzatí Kupujúcim v rozpore z kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo, aby Predávajúci tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve buď výmenou tovaru alebo po dohode s Kupujúcim primeranou zľavou z ceny tovaru. Ak nie je možná dohoda má Kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. To neplatí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore vedel alebo rozpor sám spôsobil. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pri dodaní nového tovaru vráti Kupujúci Predávajúcemu pôvodne dodaný tovar.

47. Všetky reklamácie budú riešené bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na dlhšej lehote.

48. Práva Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady vrátane záruk uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese podľa ods. 1 VOP.

49. Spotrebiteľ má právo požiadať Predávajúceho o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil práva Spotrebiteľa. Ak Predávajúci žiadosť Spotrebiteľa zamietne alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje sumu 20 euro. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ustanovení § 3 zákona č. 391/2015 Z. z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z.. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma pre riešenie sporov on-line je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

50. Všetky použité obrázky majú iba ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Bolo vyvinuté maximálne úsilie na správnosť použitých údajov a informácií. Všetky údaje a informácie boli uvedené v dobrej viere. Napriek tomu nemôžeme vylúčiť chybné údaje a informácie vrátane cenových alebo gramatických chýb. Preto odporúčame pred objednaním tovaru, si akékoľvek informácie a údaje overiť na kontaktoch uvedených v ods. 1. Akékoľvek použité informácie a údaje vrátane ceny nemôžu byť preto považované pre Predávajúceho za záväzné.

51. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

 

 

 

 

Táto webstránka používa súbory cookies Cookies sú malé textové súbory, ktoré používajú naše webové stránky a slúžia na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, môžu byť poskytnuté aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Táto webová stránka používa rôzne cookies. Niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vaším súhlasom.