Pestovateľský substrát Klasmann KTS 2 cca 200 litrov

Modifikátor ceny variantu
Predajná cena22,50 €
Iba osobný odber Dlhé diely I/17A, 84105 Bratislava. Nezasielame!

Kód tovaru: Kts2

Pestovateľský substrát Klasmann KTS 2 cca 200 litrov

Pestovateľský substrát Klasmann KTS2 je vyrobený zo svetlej rašeliny a vodorozpustného hnojiva obsahujúceho základné rastlinné živiny a stopové prvky, zvlášť molybdén.

Rozsah a sposob použitia:
Vďaka svojej jemnej štruktúre a nižšiemu obsahu hnojiva je tento substrát vhodný aj pre výsevy menejnáročných rastlín a ďalšie fázy pestovania rastlín citlivých k zasoleniu substrátu.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť:       Hodnota:
obsah vlhkosti v % max.     75,00
hodnota pH     5,5 až 6,5
hodnota EC v µS     400
obsah spáliteľných látok vo vysuš. vzorku v % min.  85,00
obsah celkového dusíka N v mg/l    140
obsah celkového fosforu P v mg/l   160
obsah draslíka K v mg/l    180     
obsah častíc nad 20 mm v % max.   5,0
obsah molybdénu (Mo) v mg/kg sušiny   3,0 až 35
obsahuje stopové prvky (Mg, Mo, Cu, B, Fe, Mn, Zn) v nízkych koncentráciách

Obsah rizikových prvkov neprekračuje limity platné v SR p. vyhlášky MP - SR č. 26/2002 Z.z.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Pri práci je potrebné dodržiavať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti. Pri práci nejedzte, nepijte a nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po skončení práce si vždy starostlivo umyte ruky vodou a mydlom a pokožku rúk ošetrite regeneračným krémom.

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí ich vyplachujte prúdom čistej vody, pri náhodnom požití vypláchnite ústa a následne vypijte asi 0,5 l vody. Pri zasiahnutí pokožky ju umyte mydlom a opláchnite čistou vodou. Vo vážnejších prípadoch, pri požití a alergických reakciách vyhľadajte lekársku pomoc.

Podmienky skladovania:
Balený výrobok skladujte v pôvodných obaloch na miestach s vonkajšou vzdušnou vlhkosťou, oddelene od potravin a krmív. Uchovávajte mimo dosah detí.

Veľkosť balenia: 200l
Sposob likvidácie obalov: Obaly používajte výhradne k uvedenému účelu, potom ich doporučujeme odovzdať do organizovaného zberu druhotných surovín.
Doba použiteľnosti: 1 rok od dátumu výroby - pri dodržaní podmienok skladovania.